Naše podjetje se že vrsto let ukvarja s prirejanjem raznoraznih pogostitev na različnih prostorih in ob različnih priložnostih.

Prirejate poroko, službeno zabavo ali sprejem? Proslavljate birmo ali Sveto obhajilo, ali pa se enostavno družite s prijatelji in znanci in želite prihraniti delo in čas?

Naše reference >

 

NAGRADNA IGRA FACEBOOK

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE NA FACEBOOK STRANI »BBB gostinstvo« (v nadaljevanju "pravila nagradne igre")

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre je podjetje BBB Gostnistvo, Žiga Ukmar s.p., Kolovec 15, 1235 Radomlje, DŠ:53888944 (v nadaljevanju BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. oz. organizator).

1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebookom (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. kot upravljavec »BBB Gostnistvo« strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator - in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradna igra bo potekala v času od ____11.2.2019____ od 14:00 h ure dalje in vse dokler nagradna igra ne doseže 10.000 (deset tisoč) sodelujočih oziroma do 11.4.2019 23:59h. V primeru, da nagradna igra ne doseže 10.000 (deset tisoč) sodelujočih, se med vsemi sodelujočimi podari manjša nagrada (kot navedeno v točki 4.1). Ko nagradna igra doseže navedeno število udeležencev, se naslednji dan opravi žreb.

1.4 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na spletni strani

http://www.bbb-catering.si/catering/

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 (osemnajst) let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 (osemnajst) let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup pri podjetju BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da všečka Facebook stran »BBB Gostinstvo«, deli objavo nagradne igre javno na svojem Facebook profilu in v komentarju objave nagradne igre označi 3 Facebook prijatelje ter zraven pripiše ali bi nagrado koristil za piknik ali za poroko (primer:Janez Novak, Jana Navok in Maja Priča, priredil bi piknik za svojih 50 let). Udeleženec lahko sodeluje večkrat, pri čemer lahko nagrado dobi zgolj enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika (kot navedeno v točki 2.2).

Žrebanja bo izvedeno dan po dosegu števila udeležencev opisanega v točki 1.3 oz. v primeru, da v nagradni igri ne sodeluje dovolj udeležencev, 12.4.2019 ob 13:30h s pomočjo aplikacije, ki izvaja naključen žreb v prostorih podjetja BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. na naslovu Vervoškova 60b, 1000 Ljubljana., nadzor bo izvajala 3-članska komisija, katero lastnik podjetja  imenuje sam in je zaposlena v podjetju samem.

4. NAGRAJENEC NAGRADNIH IGER

4.1 Podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. bo v okviru nagradne igre podelilo nagrado iz nagradnega sklada, ki obsega:

-bon za poroko ali piknik na našem piknik prostoru (Kolovec 15, 1235 Radomlje) v vrednosti 1000,00 (tisoč) € (z DDV)

oziroma, če v nagradni igri ni dovolj sodelujočih (točka 1.3)

-bon za catering v vrednosti 100,00 (sto) € z DDV

Dobitnik nagrade bo o rezultatu žreba obveščen na Facebook strani BBB Gostinstvo v obliki komentarja pod objavo o nagradni igri in preko privatnega sporočila na FB profilu.

4.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo z objavo imena in priimka v okviru nagrajencev nagradne igre. Podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestilo najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedenem žrebanju in sicer z objavo na https://www.facebook.si/bbbgostinstvo/ , s pozivom, da se oglasi z zasebnim Facebook sporočilom in mu poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.4 Podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. bo nagrajencu poslal: - vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka), - obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Izpolnjene in podpisane dokumente mora nagrajenec posredovati na e-naslov ziga@bbb-catering.si najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »FACEBOOK NAGRADNA IGRA, poroka ali piknik Kolovec«.

4.5 V primeru, da se nagrajenec v roku 10 (desetih) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani »BBB Gostnistvo« in spletni strani podjetja ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

4.6 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 4.4 pravil nagradne igre, bo nagrajenec nagrado osebno prevzel na dogovorjenem mestu, v roku dogovorjenem z organizatorjem nagradne igre.

5. NAGRADA NAGRADNE IGRE

5.1 Nagrado podeljujemo iz nagradnega sklada, ki je naveden v 4.1 točki teh pravil.

5.2 Nagrado ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4 Podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. si pridržuje pravico do izbire datuma poroke ali piknika, skladno v dogovoru z nagrajencem. Organizator bo skušal prilagoditi datum željam nagrajenca, v kolikor je ta datum prost, v kolikor je datum že zaseden, je nagrajenec primoran prilagajati svoje želje z organizatorjem.

5.5 Podjetje BBB Gostinstvo Žiga Ukmar s.p. bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

5.6 Na poročnem slavju, pri katerem bo koriščena nagrada bon v višini 1000,00 € iz nagradne igre ali pikniku je omejeno število gostov na zgornjo mejo 60 (šestdeset).

5.7 Nagrada velja za leto 2019 ali 2020.

5.8 V kolikor se podeli nagrada v vrednosti 100,00 (sto) € (točka 4.1), se lahko ta nagrada koristi samo v osrednjeslovenski regiji.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

6.1 V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili).

6.2 Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

6.3 V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzame nagrada oz. se od nagrajenca zahteva nazaj že izročena nagrada. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

7.1 Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije.

7.2 Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradno igro, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

8.1 S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Podjetje BBB Gostnistvo Žiga Ukmar s.p. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre:                    Domžale, __11.2.2019__

 


Več o možnih nastavitvah piškotkov